گام با گامشنبه ۳۰ شهریور ۱۳۹۸

بایگانی‌های انشا درباره گذر از رودخانه صفحه ۲۱ - گام با گام | قدم به قدم تا موفقیت

سخن دوست :امام علی (ع) : دانش، نابود كننده نادانى است.