گام با گاملطفا يک افزونه تاريخ نصب کنيد.

1500 نمونه سوال تستی برق صنعتی + پاسخنامه - گام با گام | قدم به قدم تا موفقیت

سخن دوست :امام علی (ع) : دانش، نابود كننده نادانى است.
شرکت آچار فرانسه
آچارشاپ

1500 نمونه سوال تستی برق صنعتی + پاسخنامه

1500 نمونه سوال تستی برق صنعتی + پاسخنامه

دانلود نمونه سوالات تستی برق به همراه جواب

1500 نمونه سوال تستی برق صنعتی + پاسخنامه

1500 نمونه سوال تستی برق صنعتی + پاسخنامه

******************

برخی از 1500 سوالات را در زیر ببینید :

ﺗﺎﺑﻠﻮ ﻫﺎي اﻟﮑﺘﺮﯾﮑﯽ ﺑﻪ ﻟﺤﺎظ ﺳﻄﺢ وﻟﺘﺎژ ﺑﻪ ﭼﻨﺪ دﺳﺘﻪ ﺗﻘﺴﯿﻢ ﻣﯿﺸﻮﻧﺪ؟

ﺑﻪ ﮐﺪام ﻧﻮع دﺳﺘﻪ ﺑﻨﺪي ﺗﺎﺑﻠﻮ اﻃﻼق ﻣﯿﺸﻮد؟outdoor و indoor

ﻋﻨﻮان ﺗﺎﺑﻠﻮﻫﺎي ﺗﻤﺎم ﺑﺴﺘﻪ و ﮐﺸﻮﯾﯽ ﺑﻪ ﮐﺪام ﻧﻮع دﺳﺘﻪ ﺑﻨﺪي ﺗﺎﺑﻠﻮ اﻃﻼق ﻣﯿﺸﻮد؟

ﺗﻌﺮﯾﻒ “ﺗﺎﺑﻠﻮﻫﺎي زﯾﺮ دﺳﺘﯽ از ﻓﯿﺪرﻫﺎي ﺗﺎﺑﻠﻮ ﻫﺎي اﺻﻠﯽ ﺗﻐﺬﯾﻪ ﻣﯿﺸﻮﻧﺪ”ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﮐﺪام ﮔﺰﯾﻨﻪ اﺳﺖ؟

ﺗﻌﺮﯾﻒ “اﮐﺜﺮاً اﯾﻦ ﺗﺎﺑﻠﻮﻫﺎ در ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن ﻫﺎ و ﺑﺮاي ﺗﻮزﯾﻊ ﺗﻮان در ﭘﺎﯾﯿﻦ دﺳﺖ اﺳﺘﻔﺎده ﻣﯿﺸﻮﻧﺪ”ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﮐﺪام ﮔﺰﯾﻨﻪ اﺳﺖ؟

  ﻣﺮاﺣﻞ ﺳﺎﺧﺖ ﺗﺎﺑﻠﻮ ﺑﻪ ﭼﻨﺪ دﺳﺘﻪ ﺗﻘﺴﯿﻢ ﻣﯿﺸﻮد؟

ﺣﺪاﻗﻞ ﻓﺎﺻﻠﻪ ﮐﺎﺑﻠﻬﺎ از ﯾﮑﺪﯾﮕﺮ ﺑﺮاي اﯾﻨﮑﻪ از ﺿﺮاﯾﺐ ﮐﺎﻫﺶ ﻇﺮﻓﯿﺖ ﮐﺎﺑﻠﻬﺎ اﺳﺘﻔﺎده ﻧﺸﻮد، ﭼﻘﺪر ﻣﯿﺒﺎﺷﺪ؟

رﻧﮓ ﻋﺎﯾﻖ ﻫﺎدي ﺣﻔﺎﻇﺘﯽ در ﻣﺪارﻫﺎي اﻟﮑﺘﺮﯾﮑﯽ ﺑﺎﯾﺪ ﮐﺪام ﯾﮏ از ﻣﻮارد زﯾﺮ ﺑﺎﺷﺪ؟

اﮔﺮ ﭘﺴﺖ ﺗﺮاﻧﺴﻔﻮرﻣﺎﺗﻮر ﺑﻪ ﻋﻠﻠﯽ در ﻃﺒﻘﺎت ﺑﺎﻻي ﯾﮏ ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن اﺣﺪاث ﺷﻮد اﺳﺘﻔﺎده از ﭼﻪ ﻧﻮع ﺗﺮاﻧﺴﻔﻮرﻣﺎﺗﻮري ﻣﺠﺎز ﻣﯿﺒﺎﺷﺪ؟

*********

تمام سوالات را از لینک زیر دانلود کنید

Download

نظرات و ارسال نظر


دانلود آهنگ جدید