گام با گامسه شنبه ۳۰ مهر ۱۳۹۸

1500 نمونه سوال تستی برق صنعتی + پاسخنامه - گام با گام | قدم به قدم تا موفقیت

سخن دوست :امام علی (ع) : دانش، نابود كننده نادانى است.

۱۵۰۰ نمونه سوال تستی برق صنعتی + پاسخنامه

۱۵۰۰ نمونه سوال تستی برق صنعتی + پاسخنامه

دانلود نمونه سوالات تستی برق به همراه جواب

1500 نمونه سوال تستی برق صنعتی + پاسخنامه

۱۵۰۰ نمونه سوال تستی برق صنعتی + پاسخنامه

******************

برخی از ۱۵۰۰ سوالات را در زیر ببینید :

ﺗﺎﺑﻠﻮ ﻫﺎی اﻟﮑﺘﺮﯾﮑﯽ ﺑﻪ ﻟﺤﺎظ ﺳﻄﺢ وﻟﺘﺎژ ﺑﻪ ﭼﻨﺪ دﺳﺘﻪ ﺗﻘﺴﯿﻢ ﻣﯿﺸﻮﻧﺪ؟

ﺑﻪ ﮐﺪام ﻧﻮع دﺳﺘﻪ ﺑﻨﺪی ﺗﺎﺑﻠﻮ اﻃﻼق ﻣﯿﺸﻮد؟outdoor و indoor

ﻋﻨﻮان ﺗﺎﺑﻠﻮﻫﺎی ﺗﻤﺎم ﺑﺴﺘﻪ و ﮐﺸﻮﯾﯽ ﺑﻪ ﮐﺪام ﻧﻮع دﺳﺘﻪ ﺑﻨﺪی ﺗﺎﺑﻠﻮ اﻃﻼق ﻣﯿﺸﻮد؟

ﺗﻌﺮﯾﻒ “ﺗﺎﺑﻠﻮﻫﺎی زﯾﺮ دﺳﺘﯽ از ﻓﯿﺪرﻫﺎی ﺗﺎﺑﻠﻮ ﻫﺎی اﺻﻠﯽ ﺗﻐﺬﯾﻪ ﻣﯿﺸﻮﻧﺪ”ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﮐﺪام ﮔﺰﯾﻨﻪ اﺳﺖ؟

ﺗﻌﺮﯾﻒ “اﮐﺜﺮاً اﯾﻦ ﺗﺎﺑﻠﻮﻫﺎ در ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن ﻫﺎ و ﺑﺮای ﺗﻮزﯾﻊ ﺗﻮان در ﭘﺎﯾﯿﻦ دﺳﺖ اﺳﺘﻔﺎده ﻣﯿﺸﻮﻧﺪ”ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﮐﺪام ﮔﺰﯾﻨﻪ اﺳﺖ؟

  ﻣﺮاﺣﻞ ﺳﺎﺧﺖ ﺗﺎﺑﻠﻮ ﺑﻪ ﭼﻨﺪ دﺳﺘﻪ ﺗﻘﺴﯿﻢ ﻣﯿﺸﻮد؟

ﺣﺪاﻗﻞ ﻓﺎﺻﻠﻪ ﮐﺎﺑﻠﻬﺎ از ﯾﮑﺪﯾﮕﺮ ﺑﺮای اﯾﻨﮑﻪ از ﺿﺮاﯾﺐ ﮐﺎﻫﺶ ﻇﺮﻓﯿﺖ ﮐﺎﺑﻠﻬﺎ اﺳﺘﻔﺎده ﻧﺸﻮد، ﭼﻘﺪر ﻣﯿﺒﺎﺷﺪ؟

رﻧﮓ ﻋﺎﯾﻖ ﻫﺎدی ﺣﻔﺎﻇﺘﯽ در ﻣﺪارﻫﺎی اﻟﮑﺘﺮﯾﮑﯽ ﺑﺎﯾﺪ ﮐﺪام ﯾﮏ از ﻣﻮارد زﯾﺮ ﺑﺎﺷﺪ؟

اﮔﺮ ﭘﺴﺖ ﺗﺮاﻧﺴﻔﻮرﻣﺎﺗﻮر ﺑﻪ ﻋﻠﻠﯽ در ﻃﺒﻘﺎت ﺑﺎﻻی ﯾﮏ ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن اﺣﺪاث ﺷﻮد اﺳﺘﻔﺎده از ﭼﻪ ﻧﻮع ﺗﺮاﻧﺴﻔﻮرﻣﺎﺗﻮری ﻣﺠﺎز ﻣﯿﺒﺎﺷﺪ؟

*********

تمام سوالات را از لینک زیر دانلود کنید

Download

نظرات و ارسال نظر