گام با گامسه شنبه ۳۰ مهر ۱۳۹۸

فروردین ۱۳۹۸ - گام با گام | قدم به قدم تا موفقیت

سخن دوست :امام علی (ع) : دانش، نابود كننده نادانى است.