گام با گامچهارشنبه ۲۹ خرداد ۱۳۹۸

اسفند ۱۳۹۷ - گام با گام | قدم به قدم تا موفقیت

سخن دوست :امام علی (ع) : دانش، نابود كننده نادانى است.