گام با گامیکشنبه ۲۶ آبان ۱۳۹۸

حکایت و انشا درباره شخصی به عیادت مریضی رفت صفحه 107 پایه نهم - گام با گام | قدم به قدم تا موفقیت

سخن دوست :امام علی (ع) : دانش، نابود كننده نادانى است.

حکایت و انشا درباره شخصی به عیادت مریضی رفت صفحه ۱۰۷ پایه نهم

حکایت و انشا درباره شخصی به عیادت مریضی رفت صفحه ۱۰۷ پایه نهم

بازنویسی حکایت شخصی به عیادت مریضی رفت کتاب مهارت های نوشتاری

حکایت و انشا درباره شخصی به عیادت مریضی رفت صفحه ۱۰۷ پایه نهم

*****************

یک نفر برای عیادت  و دیدن یک مریض رفت .بیش ان مریض ساعت ها نشست و در مورد موضوع های مختلفی حرف زد . در آخر از ان مریض یا بیمار پرسید از چه چیزی درد می کشی یا برای چی بیماری ؟

مریض گفت از زیاد نشستن تو

نظرات و ارسال نظر