گام با گاملطفا يک افزونه تاريخ نصب کنيد.

انشا درباره ستارگان پایه دهم

سخن دوست :امام علی (ع) : دانش، نابود كننده نادانى است.
شرکت آچار فرانسه
آچارشاپ
خدمات اینترنتی آچار فرانسه طراحی سایت آچار فرانسه

انشا درباره ستارگان

انشا درباره ستارگان

انشا درباره ستارگان

انشا درباره ستارگان

************

روی ایوان ایستاده بودم و به اسمان پر ستاره نگاه میکردم ، صدای مرموزی مرا به خود جلب کرد ، نردبانی که گوشه حیاط بود تکان میخورد نزدیک تر شدم ولی چیزی نبود ، ناگهان به سرم زد تا از پله های آن نردبان بالا روم .


پله ها را یکی یکی میگذراندم و گویی نردبان بلند تر میشد .همانگونه که بی وقفه پله ها را سپری میکردم . روی یکی از پله ها متوقف شدم و دستم را دراز کردم تا ستاره ای را با دست بگیرم . میتوانستم حضور گرمای ستارگان را در کنار خود حس کنم . چند ستاره ای کندم و در جیب بلوزم گذاشتم ، با احتیاط پله ها را باز گشتم ، ناگهان پایم به یکی از پله ها گیر کرد و با صدایی محیب به زمین خوردم. در همین زمان که از ترس جیغ میکشیدم مادرم مرا از خواب بیدار کرد . از ترسی که در جان داشتم دست خود را به سمت جیبم بردم اما ستاره ای در کار نبود . نفسم را به بیرون دادم و خدارو شکر کردم که همه اتفاقات خواب بود.

*********

 

نظرات و ارسال نظر


دانلود آهنگ جدید