گام با گامسه شنبه ۳۰ مهر ۱۳۹۸

دانلود سوالات و پاسخنامه امتحان نهایی پایه دوم دبیرستان خرداد 98 - گام با گام | قدم به قدم تا موفقیت

سخن دوست :امام علی (ع) : دانش، نابود كننده نادانى است.

دانلود سوالات و پاسخنامه امتحان نهایی پایه دوم دبیرستان خرداد ۹۸

دانلود سوالات و پاسخنامه امتحان نهایی پایه دوازدهم خرداد 98

دانلود سوالات و پاسخنامه امتحان نهایی پایه دوم دبیرستان خرداد ۹۸

*******************

*******************

دانلود سوالات و پاسخنامه تشریحی دین و زندگی رشته ریاضی فیزیک سه شنبه ۳۱ اردیبهشت ۹۸

دانلود سوالات و پاسخنامه تشریحی دین و زندگی رشته علوم تجربی سه شنبه ۳۱ اردیبهشت ۹۸

دانلود سوالات و پاسخنامه تشریحی دین و زندگی رشته علوم انسانی سه شنبه ۳۱ اردیبهشت ۹۸

******************

دانلود سوالات و پاسخنامه تشریحی هندسه رشته ریاضی فیزیک پنج شنبه ۲ خرداد ۹۸

دانلود سوالات و پاسخنامه تشریحی ریاضی رشته علوم تجربی پنج شنبه ۲ خرداد ۹۸

دانلود سوالات و پاسخنامه تشریحی ریاضی و آمار رشته علوم انسانی پنج شنبه ۲ خرداد ۹۸

*******************

دانلود سوالات و پاسخنامه تشریحی فیزیک رشته ریاضی فیزیک یکشنبه ۵ خرداد ۹۸

دانلود سوالات و پاسخنامه تشریحی فیزیک رشته علوم تجربی یکشنبه ۵ خرداد ۹۸

دانلود سوالات و پاسخنامه تشریحی علوم و فنون ادبی رشته علوم انسانی یکشنبه ۵ خرداد ۹۸

*******************

دانلود سوالات و پاسخنامه تشریحی علوم اجتماعی رشته ریاضی فیزیک سه شنبه ۷ خرداد ۹۸

دانلود سوالات و پاسخنامه تشریحی علوم اجتماعی رشته علوم تجربی سه شنبه ۷ خرداد ۹۸

دانلود سوالات و پاسخنامه تشریحی جغرافیا رشته علوم انسانی سه شنبه ۷ خرداد ۹۸

******************

دانلود سوالات و پاسخنامه تشریحی عربی رشته ریاضی فیزیک پنجشنبه ۹ خرداد ۹۸

دانلود سوالات و پاسخنامه تشریحی عربی رشته علوم تجربی پنجشنبه ۹ خرداد ۹۸

دانلود سوالات و پاسخنامه تشریحی تاریخ رشته علوم انسانی پنجشنبه ۹ خرداد ۹۸

******************

دانلود سوالات و پاسخنامه تشریحی فارسی رشته ریاضی فیزیک شنبه ۱۱ خرداد ۹۸

دانلود سوالات و پاسخنامه تشریحی فارسی رشته علوم تجربی شنبه ۱۱ خرداد ۹۸

دانلود سوالات و پاسخنامه تشریحی فارسی رشته علوم انسانی شنبه ۱۱ خرداد ۹۸

*******************

دانلود سوالات و پاسخنامه تشریحی زبان خارجه رشته ریاضی فیزیک دوشنبه ۱۳ خرداد ۹۸

دانلود سوالات و پاسخنامه تشریحی زبان خارجه رشته علوم تجربی دوشنبه ۱۳ خرداد ۹۸

دانلود سوالات و پاسخنامه تشریحی زبان خارجه رشته علوم انسانی دوشنبه ۱۳ خرداد ۹۸

*******************

دانلود سوالات و پاسخنامه تشریحی حسابان رشته ریاضی فیزیک شنبه ۱۸ خرداد ۹۸

دانلود سوالات و پاسخنامه تشریحی زیست شناسی رشته علوم تجربی شنبه ۱۸ خرداد ۹۸

دانلود سوالات و پاسخنامه تشریحی فلسفه رشته علوم انسانی شنبه ۱۸ خرداد ۹۸

*******************

دانلود سوالات و پاسخنامه تشریحی شیمی رشته ریاضی فیزیک دوشنبه ۲۰ خرداد ۹۸

دانلود سوالات و پاسخنامه تشریحی شیمی رشته علوم تجربی دوشنبه ۲۰ خرداد ۹۸

دانلود سوالات و پاسخنامه تشریحی عربی رشته علوم انسانی دوشنبه ۲۰ خرداد ۹۸

*******************

دانلود سوالات و پاسخنامه تشریحی سلامت و بهداشت رشته ریاضی فیزیک چهارشنبه ۲۲ خرداد ۹۸

دانلود سوالات و پاسخنامه تشریحی سلامت و بهداشت رشته علوم تجربی چهارشنبه ۲۲ خرداد ۹۸

دانلود سوالات و پاسخنامه تشریحی سلامت و بهداشت رشته علوم انسانی چهارشنبه ۲۲ خرداد ۹۸

*******************

دانلود سوالات و پاسخنامه تشریحی ریاضی گسسته رشته ریاضی فیزیک شنبه ۲۵ خرداد ۹۸

——-

دانلود سوالات و پاسخنامه تشریحی جامعه شناسی رشته علوم انسانی شنبه ۲۵ خرداد ۹۸

*******************

نظرات و ارسال نظر